Vpisne informacije

Stopnja študija

Prva stopnja.

Trajanje študija

Študij po programu Slovenski študiji 1. stopnja traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana

Prijavni roki

 1. rok: 6. 2. – 30. 3. 2018

 2. rok: 22. 8. – 29. 8. 2018

Vpisni roki

 1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2018

 2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2018

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta vpisna mesta.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Slovenski študiji se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,

 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmeti ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča opravljanje maturitetnega izpita iz enega od predmetov: zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi 35% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20% točk,

 • uspeh pri obveznih predmetih mature (slovenščina, matematika, tuj jezik) 45% točk;

kandidatih iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,

 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk;

kandidati iz točke c) glede na:

 • splošni uspeh na zaključnem izpitu 60% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Izredni študij

Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Vpisna mesta 2018/2019

Redni

Izredni

Slovenski študiji – univerzitetni program

20

20

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prvi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 6. februarja do 30. marca 2018.

Drugi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 1. do 15. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMS.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Kot pravočasna se upošteva pod:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

PREDOSLJE 39, 4000 KRANJ, SLOVENIJA

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.

VPIS V 2. LETNIK

Vpisni pogoji

V univerzitetni študij Slovenski študiji I. stopnje se lahko vpišejo:

 • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje;

 • diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;

 • študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;

 • diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8.

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika programa Slovenski študiji 1. stopnja. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

VPIS V 3. LETNIK

Vpisni pogoji

V univerzitetni študij Slovenski študiji 1. stopnje se lahko vpišejo:

 • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje;

 • diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved ter prava, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;

 • študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved ter prava, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;

 • diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994.

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika programa Slovesnki študiji 1. stopnje. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Vpisna mesta 2018/2019

Redni

Izredni

Slovenski študiji

(2. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest

za 1. letnik

20

Slovenski študiji

(3. letnik)

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest

Za 1. letnik

20

Vpisni roki

 1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2018

 2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2018

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov

Prvi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 6. februarja do 30. marca 2018.

Drugi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 1. do 15. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/.

Priloge k prijavi za vzporedni študij, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Soglasje matične fakultete

original soglasje matične fakultete za vzporedni vpis na FSMŠ

Obvezna

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Priloge k prijavi za študij diplomantov, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Vpisna mesta za vzporedni študij:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovenski študiji

0

5

Vpisna mesta za študij diplomantov:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovenski študiji

20

20

Vpisni roki

 1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2018

 2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2018

Vpisna mesta za tuje študente

Prvi prijavni rok za vpis tujih študentov poteka od 1. do 30. junija 2018.

Drugi prijavni rok za vpis tujih študentov poteka od 1. do 31. avgusta 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Prevodi

Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti posredovani tudi prevedeni v slovenski jezik

obvezna

Po pošti

Vpisna mesta za tuje študente:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovenski študiji

0

10

Vpisni roki

 1. rok: 9. 7. – 20. 7. 2018

 2. rok: 10. 9. – 21. 9. 2018

Vpisna mesta v okviru transnacionalnega izobraževanja

Prijavni rok poteka od 20. avgusta do 14. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

prevodi

Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti posredovani tudi prevedeni v slovenski jezik

obvezna

Po pošti

Vpisna mesta za transnacionalno izobraževanje:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovesnki študiji

0

10

2. letnik

Redni

Izredni

Slovesnki študiji

0

10

3. letnik

Redni

Izredni

Slovesnki študiji

0

10

Prijavni rok za transnacionalno izobraževanje:

od 20.8.2018 do 14.9.2018

Vpisni rok za transnacionalno izobraževanje:

od 19.9.2018 do 26.9.2018

Div tables are great to layout website sections on the page!

Novice

O fakulteti

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Predoslje 39
4000 Kranj


Referat:

T: +386 5 338 44 02

E: info@fsms.si
E: referat@fsms.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00