Raziskovanje

Po akreditaciji je fakulteta pričela s takojšnjim vzpostavljanjem raziskovalne dejavnosti, sprejela RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROGRAM DELA FSMŠ ter pri ARRS registrirala raziskovalno skupino Inštitut za slovenoslovje/Institut of Slovene studies (3270-001). S tem namenom je za krajši delovni čas zaposlila dva uveljavljena raziskovalca. Poleg tega je kljub »mladosti« zelo aktivna tudi pri prijavi projektov na razpise, in sicer:

  • prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013,
  • sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z Inštitutom za nacionalna vprašanja – Osamosvojitev Slovenije,
  • sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z Inštitutom Nove revije – Osamosvojitev Slovenije,
  • prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov – raziskovalni program Kultura in država,
  • prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2013,
  • vpis FSMŠ, kot nove izdajateljice revije DIGNITAS v razvid medijev,
  • prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014.
  • prijava kot nosilci in soizvajalci na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2015.


Fakulteta je svoje delovanje zastavila na vrednotah »kakovosti in akademske odličnosti na podlagi mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih delovanja«, kot poglavitni strateški cilj »Postati odlična in prepoznavna humanistična in družboslovna izobraževalna in raziskovalna ustanova v Slovenskem in mednarodnem prostoru«, pa je cilj raziskovalnega dela raziskovalne skupine zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj znanstvenih področij slovenoslovja.

Program raziskovalne skupine Inštituta za slovenoslovje bo potekal vzporedno in sosledno z mednarodnimi razvojnimi in raziskovalnimi programi in projekti, kjer potencialni člani programske skupine že sodelujejo. Tako bo v programu prihajalo do redne izmenjave informacij in do skupnega raziskovalnega dela na ustreznih projektih. Dolgoročno in v skladu s predlogom Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 (Drzna Slovenija, MVZT, 2011), katerega cilj je internacionalizacija visokega šolstva na vseh področjih, se bo fakulteta povezovala tudi s tujimi, predvsem evropskimi raziskovalnimi institucijami. V raziskovalno-razvojnem programu smo tudi zapisali (2013) , da bo Fakulteta »aktivno delovala v smeri vključitve v mednarodni program Marie Curie Actions z vsemi njegovimi podprogrami, predvsem pa v Marie Curie Initial Training Networks, ki raziskovalcem nudi podporo pri samih raziskovalnih projektih in jim omogoča mednarodno sodelovanje v njih. V sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi si bo Fakulteta prizadevala k vključitvi v Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), ki bo spodbudila povezovanje raziskovanja slovenoslovja s sorodnimi raziskavami v drugih evropskih državah (predvsem državah s skupno zgodovino in državah, kjer obstaja močna slovenska diaspora) in omogočila vključitev raziskovalcev v vseživljenjsko izobraževanje ter njihov profesionalni razvoj.« Vodja raziskovalne skupine, prof. dr. Darko Darovec, tako že izpolnjuje zastavljene cilje, saj je uspel pridobiti projekt Marie Curie, ki se je začel izvajati z začetkom leta 2015 in odpira široke možnosti mednarodnega povezovanja in oblikovanja nacionalnih in mednarodnih projektov. Tak pristop nam bo skladno s strateškimi cilji omogočil postopno zaposlovanje matičnih uveljavljenih raziskovalcev, ki bodo sposobni k svojemu delu pritegniti tudi uveljavljajoče raziskovalce.

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00